OVK besiktning Malmö, Skåne

OVK besiktning Skåne – Obligatorisk ventilationskontroll

OVK ska göras redan innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången (första besiktning). För de flesta byggnader ska OVK göras regelbundet, var 3 eller 6 år (återkommande besiktning).

Utöver dessa regelbundna inspektioner ska OVK också utföras om det finns tecken på skador eller fel i ventilationssystemet.

Vi utför OVK besiktning i Skåne

Vid varje OVK ska det kontrolleras att:

» ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden.

» instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga.

» ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.

Vid den första besiktningen ska det dessutom kontrolleras att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet stämmer överens med gällande föreskrifter.

Vid återkommande besiktningar ska funktionskontrollanten kontrollera att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet och som inte medför ett försämrat inomhusklimat. Det är byggnadens ägare som sedan får avgöra om förslagen till energieffektiviserande åtgärder ska genomföras.

Kom i kontakt med oss.

besiktningsprotokoll

Intervaller för OVK-kontroll

Intervaller för återkommande besiktning m.m.
3 § Återkommande besiktning ska utföras med de intervall som anges i följande sammanställning:

3 år
Byggnader Besiktningsintervall
1. Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilationssystem samt flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX ventilation.

6 år
2. Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX- och S-ventilation.

Vi är medlem i funktionskontrollanterna Funkis.

Funkis logotyp