Kvalitets- och miljöpolicy

Kvalitetspolicy

Klimat & Automatikkontroll AB, som arbetar med installation, service och underhåll inom energi och klimatmiljö för fastigheter, ska leva upp till kundernas krav. Detta uppnår vi genom att: • Leverera rätt produkt och tjänst enligt de avtal och överenskommelser som ingåtts med kunden. • Vara lyhörda för kundens behov och önskemål samt vid behov föreslå energibesparande åtgärder. • Följa teknikutvecklingen inom klimat-/ energi-/ miljö-/ och fastighetsteknik samt inneha modern och tillförlitlig utrustning för uppdragen. • Se till att medarbetarna har rätt behörighet och lämplig utbildning för arbetsuppgifterna. • Ständigt arbeta med förbättringsinriktade åtgärder mot våra fastställda kvalitetsmål. • Följa fastställda interna rutiner samt lagar, förordningar och andra krav.

Miljöpolicy

Klimat & Automatikkontroll AB, som arbetar med installation, service och underhåll inom energi och klimatmiljö för fastigheter, ska efter bästa förmåga bidra till minskad miljöbelastning i företaget och dess omvärld. Detta uppnår vi genom att: • Känna till och följa de lagar, förordningar och föreskrifter inom miljöområdet som berör verksamheten. • Så långt möjligt välja leverantörer/entreprenörer som bedriver ett aktivt miljöarbete. • Bedriva en effektiv avfallshantering och källsortera eget avfall enligt utarbetade instruktioner och föreskrifter. • Hushålla med material och förnödenheter. • Fånga upp miljökrav från kunder och myndigheter. • Utbilda medarbetarna så att de tar ett personligt ansvar för miljön i sitt dagliga arbete och därigenom förebygger föroreningar. • Ständigt arbeta med miljöförbättrande åtgärder.

CERTIFIKAT

Vi arbetar med ett eget likvärdig kvalitetssystem som ISO 9001 samt 14001 Företagscertifikat för kylarbeten enligt kommissionens förordning EG nr 303/2008 Av den 2 april 2008. Klimat & Automatikontroll AB 556542-8751 Certifikatsnummer 3411 Sakkunnig Funktionskontrollant av Ventilationssystem Behörighetsnivå K Elinstallatör med Allmänbehörighet Certifikat 4018 behörighet K Energideklarationer Ackreditering 8034 Omfattar trycksättning med gas upp till nivån 60 bar. För att garantera direkt och automatiserad återrapportering är vi anslutna till SDF Servicesystem