Energioptimering Malmö, Skåne

Kvalitets- och miljöpolicy

Kvalitetspolicy

Klimat & Automatikkontroll AB, som arbetar med installation,
service och underhåll inom energi och klimatmiljö för fastigheter,
ska leva upp till kundernas krav.
Detta uppnår vi genom att:
• Leverera rätt produkt och tjänst enligt de avtal och
överenskommelser som ingåtts med kunden.
• Vara lyhörda för kundens behov och önskemål samt vid
behov föreslå energibesparande åtgärder.
• Följa teknikutvecklingen inom klimat-/ energi-/ miljö-/ och
fastighetsteknik samt inneha modern och tillförlitlig utrustning för uppdragen.
• Se till att medarbetarna har rätt behörighet och lämplig utbildning
för arbetsuppgifterna.
• Ständigt arbeta med förbättringsinriktade åtgärder mot våra
fastställda kvalitetsmål.
• Följa fastställda interna rutiner samt lagar, förordningar och andra krav.

Miljöpolicy

Klimat & Automatikkontroll AB, som arbetar med installation,
service och underhåll inom energi och klimatmiljö för fastigheter,
ska efter bästa förmåga bidra till minskad miljöbelastning i företaget och dess omvärld.
Detta uppnår vi genom att:
• Känna till och följa de lagar, förordningar och föreskrifter
inom miljöområdet som berör verksamheten.
• Så långt möjligt välja leverantörer/entreprenörer som bedriver ett aktivt
miljöarbete.
• Bedriva en effektiv avfallshantering och källsortera eget avfall enligt
utarbetade instruktioner och föreskrifter.
• Hushålla med material och förnödenheter.
• Fånga upp miljökrav från kunder och myndigheter.
• Utbilda medarbetarna så att de tar ett personligt ansvar för miljön i sitt
dagliga arbete och därigenom förebygger föroreningar.
• Ständigt arbeta med miljöförbättrande åtgärder.

CERTIFIKAT

Vi arbetar med ett eget likvärdig kvalitetssystem som ISO 9001 samt 14001
Företagscertifikat för kylarbeten enligt kommissionens förordning EG nr 303/2008
Av den 2 april 2008.
Klimat & Automatikontroll AB
556542-8751
Certifikatsnummer 3411
Sakkunnig Funktionskontrollant av
Ventilationssystem
Behörighetsnivå K
Elinstallatör med Allmänbehörighet
Certifikat 4018 behörighet K
Energideklarationer
Ackreditering 8034
Omfattar trycksättning med gas upp till nivån 60 bar.
För att garantera direkt och automatiserad återrapportering är vi anslutna till SDF
Servicesystem