Entreprenadbesiktning

Så kontrollerar besiktningsmannen att byggnaden är uppförd i enlighet med kontrakt och avtal och att entreprenaden följer rådande svenska branschregler och myndighetskrav. Tjänsten utmynnar i utlåtande och eventuella bilagor där fel och brister antecknas, under vilken tid som avhjälpande ska ske samt tydliggörande om vilken part som ansvarar för att avhjälpa felet.

Som biträdande besiktningsman ingår vi i grupp av besiktningsmän med olika inriktningsområden varav vi tillhandahåller besiktning över VS installationer, Ventilationsinstallationer, kyl/Värmepumpinstallationer, Styr & Reglersystem båda datoriserade och analoga.

Besiktningar sker i olika former:

 • Förbesiktning
 • Slutbesiktning
 • Efterbesiktning
 • Garantibesiktning
 • Normerande besiktning
 • Särskild besiktning

OVK-besiktning syftar till att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat i byggnader genom att se till att ventilationssystem fungerar som avsett. Detta görs när byggnader tas i drift samt med regelbundna intervall. Kontroll utförs av certifierade funktionskontrollanter enligt föreskrifter från Boverket och med kommunens byggnadsnämnd som håller tillsyn över att kontroller sker. Besiktningen bidrar också till att uppnå det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.

Tekniskt innebär tjänsten att vi kontroller att systemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden samt att vi säkerställer att alla förutsättningar för god skötsel finns, vilket kan innefatta korrekta instruktioner och skötselanvisningar. Kontrollen utmynnar i besiktningsprotokoll och intyg.

Kontrollkrav gäller vid byggnader för skolor, vård, flerbostadshus, kontor och kontor i industribyggnader. Dessutom görs kontroll i en- och tvåbostadshus vid nybyggnation.

Är du osäker på om tjänster lämpar sig för just din fastighet är du välkommen att höra av dig till oss så berättar vi mer!

Energibesiktning går ut på att genom besiktning av en byggnad och dess tekniska installationer analysera byggnadens energiprestanda samt föreslå energiförbättrande åtgärder. Energibesiktning genomförs ofta i stegen:

 1. Inventering och statusbedömning
 2. Detaljerad besiktning av byggnad och installationer
 3. Analyser och beräkningar samt
 4. Avrapportering

Besiktningen genomförs av erfarna besiktningsmän och resultatet redogörs och levereras i en rapport med åtgärdsförslag. Energibesiktning är en del av tjänsten Energideklaration men en separat besiktning kan ofta ge mer detaljerade kostnadseffektiva åtgärder.

Lagen om energideklaration infördes 2006 med syftet att främja effektiv energianvändning och generell förbättring av inomhusklimat. Vi har utformat vår tjänst Energideklaration utifrån dessa lagstadgade krav. Tjänsten går ut på att undersöka byggnaders energianvändning genom att uppföra en sammanställning av den energiåtgång byggnaden i fråga kräver för normal drift samt genom att utföra besiktning. Utifrån dessa bedömningar lägger vi fram förslag på kostnadseffektiva lösningar som kan tas till för att minska energianvändning och öka energieffektivitet. Tjänsten utmynnar i en deklaration som elektroniskt registreras hos Boverket samt ett dokument som påvisar byggnadens status avseende energiåtgång.

De byggnader som innefattas av lagen och som ska ha en energideklaration är:

 • Byggnader med en golvarea över 250 kvadratmeter och som ofta besöks av allmänheten
 • Byggnader som upplåts med nyttjanderätt. Nyttjanderätt innebär en rättighet att använda egendom som tillhör någon annan. Exempel på nyttjanderätter är bostäder och lokaler med hyresrätt, bostadsrätt, arrende eller lån av fast egendom.