Projektering och installation av kylanläggningar samt värmepumpssystem

Vi har arbetat med kyla i över 30 år.

Vad är en f-gas? Fluorerade växthusgaser eller f-gaser som man brukar förkorta dem är enligt definitionen i EU/517/2014: fluorkolväten, perfluorkarboner och svavelhexafluorid och andra växthusgaser som innehåller fluor, enligt förteckningen i bilaga I, eller blandningar som innehåller något av de ämnena. Så även om endast en liten andel av gasen består av någon eller några av de gaser som finns upptagna i bilaga I, anses det vara en f-gas. Det finns alltså ingen gräns i form av GWP-faktor.

Kontrollintervallen för den periodiska läcksökningen – vad är det som gäller idag? Den 1 januari 2015 trädde den nya f-gasförordningen ikraft. Ett av de områden som påverkas direkt är läcksökningsintervallen av köldmediesystem. Dessa ändras från att vara baserade på kg till att baseras på CO2e (koldioxidekvivalenter). Det vill säga gränserna 3, 30, 300 kg ersätts av 5, 50, 500 ton CO2e. För hermetiskt sluten utrustning (som är märkt som sådan) gäller krav på periodisk läckagekontroll om fyllnadsmängden motsvarar 10 ton CO2e eller mer.

    • 5 ton CO2e eller mer – minst var 12:e månad (10 ton CO2e eller mer för
      hermetiskt slutet system)
    • 50 ton CO2e eller mer – minst var 6:e månad
    • 500 ton CO2e eller mer – minst var 3:e månad

Utöver det gäller att system med 500 ton CO2e eller mer måste utrustas med fast
monterad läckagevarningssystem. Då det finns läckagevarningssystem monterat får läcksökningsintervallet dubblas från 3 till 6, från 6 till 12 och från 12 till 24 månader. I Anläggningskollen kan du få hjälp att se vad som gäller för ditt aggregat och hela din anläggning.

För flera av våra kunder är kylsystemet verksamhetskritiskt och problem med kylanläggningar kan leda till förstörda varor, verksamhetsstörningar eller förlorade intäkter. Det ställer höga krav på oss som servicepartner. Grundligt förebyggande underhåll och korta inställelsetider är en självklarhet.